Algemene voorwaarden

Article 1

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of rechtspersoon die de EnergyNet Diensten bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privé-doeleinden (hierna "de Klant" genoemd) en anderzijds de bvba Grand Place (met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Hockeylaan 40, (hierna « EnergyNet » genoemd)
Door het bestelformulier in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoops-voorwaarden.
De algemene voorwaarden van de aankoop van de klant zijn slechts geldig indien zij overeenkomen met die van EnergyNet en werden schriftelijk aanvaard door EnergyNet.

Article 2

2.1 Prijzen en aanbiedingen van EnergyNet impliceren geen verbintenis. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van EnergyNet of vanaf het moment waarop de uitvoering wordt gestart. 2.2 Prijzen en genoemde voorwaarden zijn geldig tot 31 december van het jaar.De prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 De prijs op de bestelbon en op de originele factuur werd berekend op basis van informatie verstrekt door de klant. EnergyNet behoudt zich het recht voor om bijkomende facturatie te maken.
Indien de Klant onvolledige of onjuiste inlichtingen had verstrekt.Deze kosten zullen worden berekend volgens de tarieven van kracht op het moment van de bestelling. Het certificaat EPC zal worden toegezonden aan de klant na volledige betaling van de missie.

Article 3

De consument, dus elke fysieke persoon die EnergyNet Diensten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (website, call center, postorderverkoop, enz.), heeft het recht om aan EnergyNet mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten. De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar het adres van de uitbatingszetel gestuurd worden, dat vermeld staat in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, met vermelding van het contractnummer dat bij de afsluiting van het contract aan de consument meegedeeld is.
De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de verplaatsing van een aangestelde van EnergyNet of van de verkoper op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de consument vormt.

Article 4

4.1 Tenzij het schriftelijk anders is overeengekomen zijn onze facturen te betalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 4.2 in dit geval zal elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd worden:
a) alle andere facturen, ook diegene op de dag van de controle of van de prestatie ter plaatse niet vervallen zijn, worden onmiddellijk eisbaar;
b) een vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 25 €), als inningsvergoeding;
c) moratoire intresten op de onbetaalde bedragen, berekend volgens de intrestvoet en volgens de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum.
Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.
4.3 Onbetaalde facturen zijn toegewezen aan een incasso-organisatie. De kosten worden gedragen door de in gebreke blijvende debiteur (wet van 01/07/03).

Article 5

Betaling van de energieprestatiecertificaat kan worden gedaan door overschrijving op de Delta Lloyd Bank rekening:
BIC : BNAGBEBB
IBAN :BE33 132 5333453 46
De overschrijving moet uiterlijk 8 dagen na de bevestiging van de bestelling uitgevoerd worden in overeenstemming met artikel 4 van deze voorwaarden.

Article 6

6.1 LDe aanvrager zorgt ervoor dat de woning op het moment van de afspraak vlot toegankelijk is Tenzij anders overeengekomen zijn al onze controles visueel en worden uitgevoerd zonder demontage door ons.
Als demontage werkzaamheden op verzoek van de klant worden aangevraagd, zullen die verder gefactureerd worden. 6.2 De expertise EPC zal alleen worden uitgevoerd op een wijze die verenigbaar is met de goede uitvoering van de missie vooral op het gebied van veiligheid.
In geval van niet nakoming van deze verplichtingen kan de deskundige afzien van de uitvoering van de opdracht, ofwel deze missie uitvoeren door middel van extra diensten die apart worden gefactureerd.

Article 7

Verzoeken om in te grijpen en alle technische informatie moeten ons tijdig bereiken, zodat het werk keurig kan worden voorbereid.
De klant is als enige verantwoordelijk voor de volledigheid van de informatie die we kregen. Aanvaardbaar bewijs die niet tijdig voorzien is aan de certificeerder zal niet in aanmerking worden genomen bij de uitwerking van het energieprestatiecertificaat. De certificering zal dus gebaseerd zijn op standaard waarden.

Article 8

8.1 De opdrachten zullen worden uitgevoerd door erkende EPC energiedeskundigen. EnergyNet kan de uitvoering van de bepaalde diensten aan derden toevertrouwen.

Article 12

EnergyNet stelt zich niet aansprakelijk voor problemen bij eventuele onbereikbaarheid van de website en e-mail faciliteiten en daaruit voortvloeiende belemmeringen bij de uitvoering van de adviezen.

Article 13

Alle informatie bekomen tijdens het uitvoeren van een opdracht wordt vertrouwelijk behandeld.

Article 14

14.1 EnergyNet verbindt zich ertoe zijn wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij in België, en er bewijs te leveren op aanvraag.
14.2 Indien EnergyNet belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal EnergyNet onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken.
De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

Article 15

De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden alleen en uitsluitend gebruikt voor het tot stand komen van de door u aangevraagde afspraak voor een energieprestatiecertificaat (EPC).>

Article 16

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

Article 17

Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht, uitsluitend door de rechtbanken te Brussel voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands of het Frans als taal voor de rechtspleging.

Article 18

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door EnergyNet. Toch zijn de algemene voorwaarden die van kracht zijn bij het plaatsen van de bestelling van toepassing tot de uitvoering van de genoemde bestelling.